МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 600 614,  факс: 600 692

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg, rzi-dobrich@mh.government.bg

 

Изх.  № РД- 2670/26.08.2015г.

 

ДО

Д-Р ……………………………….

ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

УПРАВИТЕЛ НА

ИППМП, СЪДРУЖНИК В ГППМП

УЛ……………………….

ГР/С. ……………………

      П. К.

 

Относно: прилагане на § 4-6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.)

 

      УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ/СЪДРУЖНИК,

 

            Във връзка с Писмо рег. № 94-1331/12.08.2015 г. на Министерство на здравеопазването и на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.)общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на този закон, при условие че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на този закон.

             Посочената разпоредба дава право на общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по обща медицина и не са се зачислили за придобиване на специалност до 2 юни 2014 г. да продължат да работят като индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ, само при условие, че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането в сила на тази разпоредба (т.е. до 3 юни 2015 г.)

             Следователно, общопрактикуващите лекари, които не са се зачислили за придобиване на специалност по обща медицина до 3 юни 2015 г. не могат да продължават да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ след тази дата, тъй като не са изпълнили условието на § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.)

              В тази връзка, моля в срок до 15.09.2015 г. да представите в РЗИ-Добрич уверение-оригинал от медицинския университет, че сте зачислени за специализант по обща медицина.             

 

С уважение,

 

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор на РЗИ – Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.