ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ-ДОБРИЧ
Д-Р ТАНЯ ПАНЧЕВА 

тел. 058 655521

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

Функции

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ - Добрич;
2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ - Добрич;
4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ – Добрич  и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ - Добрич;
7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;
9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ - Добрич;
10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ - Добрич;
11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ - Добрич;
 13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;
 14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ – Добрич.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.