МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОРЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 600 614, факс: 600 692

e-mailrzi-dobrich@bergon.net;

rzi-dobrich@mh.government.bg

 

 

  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ЗА БОЛНИЧНА И ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ

                               

 

Относно: Разпространение на информация за работната програма на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ)

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Прилагаме на вашето Внимание писмо на Министерство на здравеопазването с изх. №.04-02-92/20.06.2014 год. за сведение.

          

 

 

 

 

Приложение 1