ОТЧЕТ

на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич

през 2013 г.

В РЗИ – Добрич е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ),  с която се урежда приемането,  регистрирането,  разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

През 2013 г. са постъпили  3 бр. заявления, от тях:

- 1 бр. – по електронен път;

- 2 бр.  – в деловодството. 

Заявленията са подадени от:

- неправителствени организации –  2 броя;

- юридически лица / учреждения –  0 броя;

- от физически лица –  1 брой. 

Поисканата информация, касае дейността на Инспекцията и по своя вид е „официална информация” и „служебна информация”, няма заявления касаещи информация от типа „служебна тайна” и „държавна тайна”, според Закона за защита на класифицираната информация.

Темите, по които е поискана информацията касаят:

-договори за обществени поръчки

-седмично разписание на учебни занятия

- зони за къпане

Всички решения по подадените заявления са издадени в законовия срок, като за едно от тях, е удължен срока за разглеждане и произнасяне, с оглед защита интересите на трети лица, за които се отнася поисканата информация.

Относно обема на предоставяне на информацията, в 2 от случаите имаме пълен достъп до поисканата информация и в1 от случаите частичен достъп.

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от заявителите.

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по него. 

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл.62 от Закона за администрацията, подаван към Министрески съвет, отразяващ състоянието на администрацията.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.