Изследване степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от служителите на РЗИ– Добрич административни услуги за 2013 г.

 

За изминалата година своето мнение са дали 45 граждани като са попълнили разработената анкетна карта. От тях 89 % са ползвали и друг път услугите, предлагани от инспекцията. Лесно са намерили информация за административните услуги, които предлага РЗИ-Добрич, 78% от анкетираните, а останалите след запитване са получили исканата информация. 98% от анкетираните посочват, че са успели да получат необходимата информация, а 66% са нямали нужда от допълнителна информация за да подготвят запитването си. Информацията, изнесена на таблото във фоайето на РЗИ е достъпна, изчерпателна и разбираема за повече от половината анкетирани. Само 1 анкетиран посочва, че се нуждае от допълнителна информация по отношение на цената на извършваната услуга.

84% от анкетираните считат, че информацията, която са получили от служителите в звеното по административно обслужване в Регионалната здравна инспекция – Добрич е ясна, точна и изчерпателна, а останалите 16% не са отговорили на този въпрос.

В рамките на 5 минути са били обслужени 36 от анкетираните 45 души – 80%, а за 20 минути – останалите. Всички анкетирани са получили исканата услуга. Според 93% от тях са спазени законовите срокове за извършване на административната услуга, а останалите не могат да преценят.

С еднократно идване до приемната на РЗИ-Добрич са си свършили работата 60% от анкетираните, на останалите им се наложило да идват повече от 1 път. На 2/3 от анкетираните не се е налагало да предоставят допълнителни документи или данни за да бъде решен техният въпрос.

Като “отлично” оценяват качеството на обслужване 80% от анкетираните, а като “добро” – 18%  (1 не е отговорил). Удовлетворени от работното време за прием на граждани са 97% от анкетираните.

На въпроса: “Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?”, само двама от анкетираните отговарят утвърдително, а 96 % отхвърлят такава възможност. Нито един от анкетираните не е потърсил предварителен извънслужебен контакт със служител на инспекцията, който да помогне за по-бързото решаване на въпроса му.

 91% от анкетираните смятат, че служителите в администрацията на РЗИ-Добрич са достатъчно добре подготвени специалисти, 2% не мислят така, а 7% не могат да преценят.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.