Начало » Актуално » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ В КВ. „ПАСТИР“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Поради замърсяване на водопроводната мрежа в кв. „Пастир“, гр. Генерал Тошево с препарати за растителна защита е издадена Заповед от директора на РЗИ- Добрич за временно спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала. Предвид възникналата кризисна ситуация, предоставяме на всички засегнати граждани следната информация: След получаване на сигнала от органите на МВР на 25.04.2019 г. редица институции, вкл. и РЗИ-Добрич са предприели нормативно определените действия, които са в техните правомощия и компетентности, с цел ограничаване риска за здравето на населението. Съгласно информацията, предоставена от разследващите органи на МВР, водопроводната мрежа на кв. Пастир, гр. Генерал Тошево е замърсена с три продукта за растителна защита, различни по вид, състав и опасни свойства. Продуктите са многокомпонентни и съдържат вещества, които са класифицирани като опасни за човешкото здраве и околната среда. Опасностите са свързани с локални ефекти върху кожата и очите (алергични реакции) и сенсибилизиращи ефекти (веществата предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на химичното вещество или смес причиняват характерни вредни ефекти, в т.ч. и върху дихателната система), налице е повишен риск от остра и системна токсичност при поглъщане, като при продължителна експозиция е възможно увреждане на очите, а при бременни жени има и риск от увреждане на плода. Предвид химичната и токсикологична характеристика на откритите препарати за растителна защита и тяхното влияние върху човека и околната среда, са предприети незабавни мерки за спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала, с цел предотвратяване на потенциално опасните ефекти върху човешкото здраве. С цел защита здравето на населението, действия за отмяна на издадената временна забрана за спиране на водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели ще бъдат предприети след предоставяне от ВиК-Добрич на резултати от анализи на проби питейна вода, които по недвусмислен начин да доказват, че питейната вода на крана при потребителя в кв. „Пастир“ на гр. Генерал Тошево, област Добрич отговаря на националното и европейско законодателство в тази област и от здравна гледна точка е безопасна за населението. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

[Назад] [Обратно горе]