Начало » Актуално » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И МАСОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

untitled      МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ  
 гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 588 614,   

                                                     факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

На вниманието на икономическите оператори и масовите  потребители

 

 

 Във връзка с действащия Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола.

Забранява се пускането на метанол (метилов алкохол) на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента.

 

 

 

 

 


[Назад] [Обратно горе]