Начало » Актуално » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !!! - ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (2014-2020)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (2014-2020)  

Настоящата програма е в изпълнение на приетата НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ (2014-2020) на Министерския съвет на Република България.

 

I. Цели на програмата

1.Стратегическа цел

Подобряване майчиното здраве и здравето на децата до 18 г.; подобряване на ключови показатели, свързани със здравето на младите хора, бременните, децата и двойките чрез насърчаване и подкрепа за добри практики, промоция на здравето и подпомагане на достъпа до здравни грижи.

2.Оперативни цели:

- Повишаване на нивото на информираност на бременните, двойките, децата и техните родители, по различните аспекти на репродуктивното здраве.

- Усъвършенстване на механизмите за събиране на данни, оценка и анализ на състоянието на майчиното и детско здраве, с оглед определяне на необходимите интервенции съобразно особеностите и потребностите на регионите

- Въвеждане на скрининги за деца със специфични потребности с оглед превенция на развитие на усложненията

- Подобрено здравно обслужване на бременните жени, двойките, майките и децата чрез предоставяне на интегрирани здравно- консултативни услуги в здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве.

II. Приоритети:

1. Повишена информираност на бременните, девойките, децата и техните родители, по различните аспекти на репродуктивното здраве.

2. Изготвени и приети нормативни промени в здравното законодателство за регламентация на интегрирани съвременни здравно-консултативни услуги за бременни, майки, двойки, семейства, деца

3. Усъвършенстван механизъм за събиране на данни, оценка и анализ на състоянието на майчиното и детско здраве с оглед определяне на необходимите интервенции съобразно особеностите и потребностите на регионите

4. Подобрено здравно обслужване на бременните жени, двойките, майките и децата чрез предоставяне на интегрирани здравно- консултативни услуги

5. Превенция на усложненията при деца с хронични заболявания чрез прилагане на комплексно интердисциплинарно обслужване

6. Подобрени грижи за недоносените деца, вкл. наблюдение и рехабилитация

7. Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата.

ІІІ. Министерство на здравеопазването финансира по програмата дейности за:

1. Въвеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при  новородени. Слуховият скрининг е изследване на слуха с апарат за отоакустични емисии.

Слуховият скрининг се извършва при всички новородени деца в лечебни заведения, които имат сключен договор за изпълнение на медицински дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве с Министерство на здравеопазването.

 • Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ). Изследването може да се извърши и от акушерка или специалист по здравни грижи в присъствието на лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ).

 • Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието ѝ по обективни причини, изследването се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.

 • В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника) се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ-специалист в УНГ-отделение/клиника. Указанията се отразяват в епикризата, издадена от ЛЗ. Родителите се уведомяват за необходимостта от своевременен избор на ОПЛ.

  2. Осигуряване на комплексно обслужване за бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020)., в т.ч.

  - Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;

  - Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;

  - Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

 • Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или

  лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те следва да бъдат подробно информирани за реда и условията за прием в центъра.

 • Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора

  на центъра график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

 • По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на

  заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/ 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

 • Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични

  заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена от специалистите в лечебното заведение-изпълнител необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.

 • Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от

  координатора график с транспорт на лечебното заведение.

 • При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания

  или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център:

 • Информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности /прегледи, изследвания, консултации и др./ и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности;

 • При съгласие на пациента/неговите законни представители организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

   

 

На територията на област Добрич сключен договор с Министерство на здравеопазването за осъществяване на дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве  имат:

 

 „МБАЛ-Балчик“ ЕООД гр.Балчик,  ул.„Д-р Зл.Петков” №1

„МБАЛ-Добрич“АД гр.Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24

 

1.„МБАЛ-Балчик“ ЕООД осъществява дейност по провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг на всички новородени в родилното отделение на лечебното заведение.

Целева група: всички новородени.

2. „МБАЛ-Добрич“АД осъществява дейности по:

 • провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг на всички новородени  в отделение по неонатология на лечебното заведение .

  Целева група: всички новородени.

 • дейности на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве (ЗКЦ).

  ЗКЦ за майчино и детско здраве към „МБАЛ-Добрич“АД е разкрит от 23.09.2015 г.

  Целеви групи: млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18г.

  Извършват се здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

  Финансирането на дейностите в Здравно-консултативния център се извършва по Програма към Министерство на здравеопазването. Дейностите в ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от Националната здравно-осигурителна каса, от застрахователни дружества и от специализирани научно-изследователски програми.

  Услугите, предлагани в ЗКЦ се предоставят от квалифицирани медицински специалисти –лекари(специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия и др. при необходимост), медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти (социален работник и психолог).

  Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя (с транспорт на лечебното заведение) при предварително изготвен график.

  Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве обслужва пациенти на град и област Добрич.

  Участието на потребителите като ползватели на услугите е безплатно и доброволно.

  Здравно-консултативният център разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози.

  Насочване на пациента към ЗКЦ може да се извърши от:

  - личен лекар на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в осигуряване;

  - лекари специалисти (педиатри, акушер-гинеколози и др.) от извънболничната медицинска помощ, осъществяващи наблюдението на детето/родилката/бременната;

  - здравни медиатори;

  - насочване от други лечебни заведения от болнична помощ;

  - насочване от детски ясли, детски градини, училища;

  - насочване от Дирекции „Социално подпомагане”;

  - насочване от доставчици на социални услуги за деца и семейства в общността.

  В случаите, когато пациентите/техните законни представители се обърнат самостоятелно и заявят своята потребност от услуга получават подробна информация за реда и условията за прием в Центъра.

   

  Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве е позициониран на територията на „МБАЛ-Добрич” АД - Терапевтичен корпус, ет.1-ви, ст.102.

  За дейността на ЗКЦ са осигурени: координатор, социален работник, психолог и медицински специалисти от лечебното заведение.

   

  Данни за контакт:

  -   Координатор: Веселина Митева;

  -   тел. 058/600 488, вътр.355; GSM 0884 540 983;

  -   работното време от 07.30 до 12.30 ч и от 13.00 – 16.00 ч. всеки делничен ден.

   

  Регионален координатор по програмата:

  Диана Михайлова - гл.инспектор, дирекция „Медицински дейности“ при Регионална здравна инспекция -Добрич

  Тел. 058/65 55 18

     e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg


[Назад] [Обратно горе]