Начало » Актуално » Съобщения

Изследване степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от служителите на РЗИ-Добрич административни услуги за 2013 г.

Изследване степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от служителите на РЗИ – Добрич административни услуги за 2013 г.

 

За изминалата година своето мнение са дали 45 граждани като са попълнили разработената анкетна карта. От тях 89 % са ползвали и друг път услугите, предлагани от инспекцията. Лесно са намерили информация за административните услуги, които предлага РЗИ-Добрич, 78% от анкетираните, а останалите след запитване са получили исканата информация. 98% от анкетираните посочват, че са успели да получат необходимата информация, а 66% са нямали нужда от допълнителна информация за да подготвят запитването си. Информацията, изнесена на таблото във фоайето на РЗИ е достъпна, изчерпателна и разбираема за повече от половината анкетирани. Само 1 анкетиран посочва, че се нуждае от допълнителна информация по отношение на цената на извършваната услуга.

84% от анкетираните считат, че информацията, която са получили от служителите в звеното по административно обслужване в Регионалната здравна инспекция – Добрич е ясна, точна и изчерпателна, а останалите 16% не са отговорили на този въпрос.

В рамките на 5 минути са били обслужени 36 от анкетираните 45 души – 80%, а за 20 минути – останалите. Всички анкетирани са получили исканата услуга. Според 93% от тях са спазени законовите срокове за извършване на административната услуга, а останалите не могат да преценят.

С еднократно идване до приемната на РЗИ-Добрич са си свършили работата 60% от анкетираните, на останалите им се наложило да идват повече от 1 път. На 2/3 от анкетираните не се е налагало да предоставят допълнителни документи или данни за да бъде решен техният въпрос.

Като “отлично” оценяват качеството на обслужване 80% от анкетираните, а като “добро” – 18%  (1 не е отговорил). Удовлетворени от работното време за прием на граждани са 97% от анкетираните.

На въпроса: “Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?”, само двама от анкетираните отговарят утвърдително, а 96 % отхвърлят такава възможност. Нито един от анкетираните не е потърсил предварителен извънслужебен контакт със служител на инспекцията, който да помогне за по-бързото решаване на въпроса му.

 91% от анкетираните смятат, че служителите в администрацията на РЗИ-Добрич са достатъчно добре подготвени специалисти, 2% не мислят така, а 7% не могат да преценят.


[Назад] [Обратно горе]