Начало » Актуално » Съобщения

Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2013 г.

ОТЧЕТ

на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич

през 2013 г.

В РЗИ – Добрич е утвърдена процедура за организацията на работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ),  с която се урежда приемането,  регистрирането,  разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация,  изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

През 2013 г. са постъпили  3 бр. заявления, от тях:

- 1 бр. – по електронен път;

- 2 бр.  – в деловодството. 

Заявленията са подадени от:

- неправителствени организации –  2 броя;

- юридически лица / учреждения –  0 броя;

- от физически лица –  1 брой. 

Поисканата информация, касае дейността на Инспекцията и по своя вид е „официална информация” и „служебна информация”, няма заявления касаещи информация от типа „служебна тайна” и „държавна тайна”, според Закона за защита на класифицираната информация.

Темите, по които е поискана информацията касаят:

-договори за обществени поръчки

-седмично разписание на учебни занятия

- зони за къпане

Всички решения по подадените заявления са издадени в законовия срок, като за едно от тях, е удължен срока за разглеждане и произнасяне, с оглед защита интересите на трети лица, за които се отнася поисканата информация.

Относно обема на предоставяне на информацията, в 2 от случаите имаме пълен достъп до поисканата информация и в1 от случаите частичен достъп.

Поисканата информация във всички случаи е предоставена във формата, поискана от заявителите.

Няма заявления оставени без разглеждане и/или непроизнасяне по него. 

Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания ежегоден доклад по чл.62 от Закона за администрацията, подаван към Министрески съвет, отразяващ състоянието на администрацията.


[Назад] [Обратно горе]